+91-8308838205    +91-8322737744

Our Team

Dr. Rajeshwar Naik
Dr. Rajesh Naik
Dr. V. V. Molio
Dr. Antonio Rodrigues
Dr. Siddesh Talaulikar
Dr. Noel Barboza

Dr. V. V. Kamat
Dr. Nalin Gosalia
Dr. Yatindra Vaidhya
Dr. Rajesh Kambli
Dr. Piedade Clemente
Dr. Rahul Borkar

Dr. Subhash Chandra
Dr. Kapil Prabhudesai
Dr. Akbar Noorani

Dr. Edwin Araujo
Dr. Ameya Velingkar
Dr. Sandeep Fawkar
Dr. Siddarth Sinbal
Dr. Damodar Lotlikar

Dr. Shailesh Kamat

Dr. Sheetal Lingade

Dr. Rajeev Usgaonkar
Dr. Pradeep Pai

Dr. Ameya Velingkar
Dr. Edwin Araujo

Dr. Kamlesh Kepkar
Dr. Harshad Kamat Dr. Deepti Desai

Dr. Damodar Redkar
Dr. Brenan Tavares